.
Mis on teie ettevõtte tegelik müügihind?

Mis on teie ettevõtte tegelik müügihind?

InCorply ettevõtte väärtuse hindamine on valitud meetoditel põhinev analüüs ettevõtte võimaliku müügihinna väljaselgitamiseks. Kasutame rahvusvahelises praktikas enamlevinuid hindamismeetodeid, näiteks diskonteeritud rahavoogude meetod, varadepõhine meetod, võrdlusmeetod, EBITDA kordaja.

Objektiivsuse huvides kasutame erinevaid meetodeid, et tagada võimalikult laiapõhjaline, argumenteeritud arvamus ettevõtte väärtusest.

Ettevõtte müügi korral annab väärtuse hindamine usaldusväärse sisendi müügi ettevalmistamiseks

Võimaldab hinnata erinevaid arengusuundi müügiprotsessis
Aitab paremini keskenduda ettevõtte tugevustele
Loob aluse professionaalsete müügimaterjalide koostamiseks

Hindamiseks kasutatavad meetodid


Diskonteeritud rahavoogude meetod

Diskonteeritud rahavoogude meetod
Praktikas üks enimkasutatud meetod ettevõtte (ja ka muude investeeringute) hindamiseks. Selle meetodiga leitakse ettevõtte väärtus vastavalt sellele, kui võimekas on konkreetne ettevõte tulevikus rahavooge tekitama.

Turumeetod

Turupõhine meetod
Turumeetod on erinevaid sisendeid analüüsiv meetod. Selle raames hinnatakse konkurente, realiseerimise potentsiaali, leitakse väärtuse tõstjad ja langetajad ning arvestatakse makromajandusliku olukorraga.
Netovara meetod

Netovara meetod
Meetod, kus ettevõtte väärtuse hindamise aluseks on ettevõtte varade asendusväärtus. See meetod annab aluse võrdluseks teiste hindamismeetoditega, kui teiste meetoditega saadav väärtus on oluliselt väiksem.


Mis on minu ettevõtte müügihind?

Kui olete huvitatud ettevõtte müümisest ning soovite müügihinna osas nõu pidada, andke meile oma soovist teada.